1. Identiteit (Wie zijn we?)


De VZW scholengemeenschap Sint-Vincentius overkoepelt de katholieke basisscholen in Menen, Lauwe en Rekkem en de katholieke scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Menen en Moorsele.

2. Missie (Wat is onze bestaansreden?)


Onze scholengemeenschap wil een ondersteunend platform bieden aan de deelnemende scholen en hen bijstaan bij de realisatie van hun schooleigen opvoedingsproject en bij het bieden van kwaliteitsvolle opvoeding, onderwijs en cultuur.

3. Visie (Wat willen we bereiken?)


Wij willen…

1) Streven naar ‘warme’ scholen waar elk kind maximale kansen krijgt om zichzelf te ontplooien op intellectueel, lichamelijk, emotioneel en spiritueel gebied. Vanuit ‘het uniek zijn van elk kind’ willen we een gedifferentieerd onderwijs aanbieden.

2) Belang hechten aan de spreiding van onze scholen over de verschillende deelgemeenten. Een school in de buurt biedt mogelijkheden voor nauw contact met de gezinnen van de kinderen, bevordert duurzaamheid en de integratie in de lokale gemeenschap.

3) Aandacht hebben voor veilige scholen waar de kinderen zich geborgen weten.
Een nette, verzorgde en mooie infrastructuur is een signaal van respect voor de kinderen en hun ouders.

4) Katholieke dialoogscholen zijn:

- We vertrekken vanuit een eigentijdse beleving van het christelijk geloof.

- We staan open voor leerlingen met andere levensvisies.

5) Een goede samenwerking met ouders, leerkrachten, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, CLB en externe organisaties.

6) IJveren voor betaalbaar onderwijs dat elk kind, ongeacht zijn afkomst, volle kansen geeft

7) Optreden als een (h)echte gemeenschap en hierbij het gemeenschappelijk denken in zijn/haar breedste zin ontwikkelen, stimuleren en bevorderen. Samenwerken, wederzijds vertrouwen en krachten bundelen zijn hierbij onontbeerlijke elementen.


8) Een uniform, gemeenschappelijk beleid uitwerken op niveau van personeel, financiën, patrimonium en centralisatie van diensten waar mogelijk.

9) Door regelmatig overleg en uitwisseling van informatie de directies ondersteunen en verder uitbouwen tot een sterk directieteam.

10) Onze medewerkers ondersteunen om zich blijvend verder te professionaliseren.
Naast bijscholing zorgt uitwisseling binnen de school en tussen schoolteams voor verrijking. Permanente (zelf)evaluatie is belangrijk om de juiste koers aan te houden.

11) Een goede en correcte werkgever zijn door het voeren van een transparant en correct beleid.

VZW Scholengemeenschap Sint-Vincentius